Japanische Zahlen

1 Ichi
Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku
7 Shichi
8 Hachi
9 Ku (Kyu)
10 Ju